Postboks 338
Prins Christian Augustsplass 5
1530 Moss
Telefon 69 20 18 00 - Telefax 69 20 18 01


DØDSFALL

Dødsattest

Behandlende lege/sykehus skriver ut dødsattest. Begravelsesbyrået vil normalt hente dødsattesten hos behandlende lege/sykehus. Etter loven skal alltid et dødsfall meldes til skifteretten på dødsstedet, i landdistriktene til lensmannen. Begravelsesbyrået får utlevert fra sykehuset en dødsattest for utlevering til pårørende.

Begravelse

De pårørende bør straks ta kontakt med et begravelsesbyrå eller med stedets prest/forstander, for å få fastsatt dag for begravelsen eller bisettelsen. På de fleste steder blir gjerne de praktiske spørsmål ordnet av begravelsesbyråene, som gir bistand den første tiden etter dødsfallet.Også presten på stedet og det kirkelige personalet vil gjerne gi hjelp til de pårørende.

Alle borgere - uansett kirkemedlemskap - har adgang til å velge borgelig bisettelse (begravelse eller kremasjon). Borgelig bisettelse foregår uten prest og kirkelig seremoni. Nærmere opplysninger finnes i en brosjyre som kan fås i begravelsesbyrået.

Begravelse - kremasjon

Det er de pårørende selv som må avgjøre spørsmålet om begravelse eller kremasjon. For å få kremasjon, må en undertegne en erklæring om at ikke avdøde eller noen i nærmeste familie av religiøse eller andre overbevisninger motsetter seg kremasjon. Begravelsesbyråene har skjema for denne erklæringen.

Når en henvender seg til et begravelsesbyrå, vil en få veiledning om og en oppgave over omkostningene. Den offentlige økonomiske støtte til begravelse er begrenset, og det er viktig å få klarhet over omkostningene.

Melding til skifteretten

Begravelsesbyrået melder dødsfallet til skifteretten. I denne forbindelse skal det fylles ut et skjema som angir hele personnummeret for avdøde og eventuelt gjenlevende ektefelle, arveforhold, opplysninger om eventuelt testament etc.

Hvis man ikke benytter seg av begravelsesbyrå for dødsfallmelding, må pårørende selv gi de samme opplysninger til lensmann/skifterett. Den nødvendige orientering når det gjelder skifte/uskifte gis av skifterett/lensmann.

Skifteattest - uskifteattest

Denne fåes fra skifteretten når ovennevnte skjema er behandlet. Skifteattesten er viktig bl.a. for å få adgang til bankkonto og annet som kan være sperret etter dødsfallet. Dette gjelder også felles konti. Det er nyttig å sørge for kopier av skifte/uskifteattesten for senere bruk.

Skifte - uskifte - testament - arv

En bør bringe på det rene om avdøde har etterlatt seg testament. Testamentet oppbevares gjerne blant personlige dokumenter og eiendeler i hjemmet eller i bankboks, og i mange tilfeller også i skifteretten. Hvis testamentet oppbevares i skifteretten, må en være oppmerksom på at skifteretten ikke av eget tiltak er forpliktet til å finne dette frem ved anmeldelse av dødsfallet. Testamentet må i original forevises skifteretten. Spørsmål om skifte/uskifte bør avklares snarest mulig og melding gis til skifteretten på fastsatt skjema når en har tatt standpunkt til spørsmålet.

Hvis avdøde hadde barn i tidligere ekteskap, må disse samtykke i at boet skal forbli uskiftet. Hvis fellesboet skal skiftes ved dødsfallet eller senere (f.eks ved at man gifter seg igjen), vil gjenlevende ektefelle først ha krav på halve dødsboet som egen eiendom. Av den andre halvpart (dødsboet) vil ektefellen ha krav på 1/4 hvis det er barn i ekteskapet, eller 4 x grunnbeløpet i folketrygden. Hvis det ikke er barn i ekteskapet, men kun foreldre, deres barn og barnebarn, arver ektefellen 1/2 av dødsboet eller 6 x grunnbeløpet i folketrygden. Er det ingen arvinger som nevnt ovenfor, arver ektefellen det hele. Arveretten kan frataes ektefellen ved testament som ektefellen er gjort kjent med før dødsfallet.

Gjenlevende ektefelle betaler ikke arveavgift, men vær oppmerksom på at denne må betales kontant for eksempel på vegne av umyndige barn. Dette er aktuelt hvis en gifter seg igjen og arven består av bolig m.m. som en ikke uten videre kan selge for å dekke barnas arveavgift.

Fødselsnummer

Offentlige kontorer krever ofte opplysninger om fødselsnummer (11 siffer) til de nærmeste gjenlevende. Fødselsnummeret finnes på skattekortene, og kan fåes ved henvendelse til folkeregisteret.

Folketrygden

De mest allminnelige stønader som gis i forbindelse med dødsfall er:

  • Gravferdshjelp
  • Overgangsstønad
  • Etterlattepensjon
  • Barnepensjon
  • Stønad til barnetilsyn
  • Utdanningsstønad

Trygdekontorene får melding om alle dødsfall i kommunen, og søknadsskjema for de forskjellige trygdene blir sendt ut til de etterlatte. En gir hjelp til utfylling på trygdekontorene. Disse gir også nærmere opplysninger om de forskjellige trygdeytelser.

Ethvert dødsfall vil bli berørt av bestemmelsene i Lov om folketrygd. Vår lovgivning på dette området er vanskelig, og vi vil derfor råde den enkelte til å ta kontakt med trygdekontoret for råd og veiledning, dersom en er i det minste tvil om ens rettigheter er ivaretatt.