Postboks 338
Prins Christian Augustsplass 5
1530 Moss
Telefon 69 20 18 00 - Telefax 69 20 18 01RETTSGEBYR PR.01.01.2008: (1 rettsgebyr = kr 860,-)

Gebyr betales av den som har begjært forretningen. Den som har begjært en bestemt forretning, må også betale for andre gebyrpliktige forretninger som nødvendig følger med den begjærte forretning. Den som har begjært forretningen eller vedkommende rettergangsskritt dekker også alle utgifter til meddommere, skjønnsmenn, sakkyndige, vitner, oversettelser, særlige undersøkelser og andre sideutgifter. Dette gjelder likevel ikke utgifter hvor det er særskilt fastsatt at utgiften dekkes av det offentlige. Er en forretning begjært av en person eller myndighet på vegne av en annen, blir begge ansvarlige for gebyret. Har Staten begjært en forretning på vegne av noen, kan Staten kreve refusjon av denne med mindre noe annet følger av lov.
Gebyrer betales i utgangspunktet forskuddsvis.

 

TVISTEMÅL:

Sivile tvistesaker
Det påløper 5 x r første dag av hovedforhandlingen og deretter 3 x r for hver dag til og med dag 5, osv:

-en dag, 5 r (kr 4.300,-)
-to dager, 8 r (kr 6.880,-)
-tre dager, 11 r (kr 9.460,-)
-fire dager, 14 r (kr12.040,-)
-fem dager 17 r (kr 14.620,-)

Deretter påløper 4 r hver dag fra og med dag 6.

- blir saken avvist, nektet fremmet eller hevet (2 x r) = kr 1.720,-
- blir saken forlikt/trukket før 4 uker før hovedforhandling (2 x r) = kr 1.720,-
- blir saken forlikt/trukket senere enn 4 uker før hovedforhandling (2,5 x r) = kr 2.150,-
- blir saken forlikt/trukket under hovedforhandling = halvt gebyr

Fraværsdom (3 x r) = kr 2.580,-

Mortifikasjonssaker (5 x r) = kr 4.300,-

Småkravsprosess (3,5 x r) = kr 3010,-

Enkelte sivile saker er unntatt fra gebyr, se rettsgebyrloven av 12.12.1992 § 10.
_____________________________________________________________________

SKJØNN m.v.:
-
5 x r hver dag skjønn holdes = kr 4.300,-
- Hvis skjønn heves før 1. dag (2 x r) = kr 1.720,-
_____________________________________________________________________

TVANGSFULLBYRDELSE OG MIDLERTIDIG FORFØYNING:

For begjæring om tvangsfullbyrdelse betales rettsgebyret, selv om begjæringen senere blir trukket tilbake eller avvist.

Klage til namsretten (1 x r) = kr 860,-

Arrest og midlertidig forføyning (2,5 x r) = kr 2.150,-

Begjæring om fravikelse/utkastelse = (2,1 x r) kr 1.806,- (Innkreves av Brønnøysundregisteret)

Begjæring om tvangssalg (2,1x r) = kr 1.806,-

Tvangssalg sendt medhjelper (11,1 x r) = kr 9.546,-

Begjæring om tvangsoppløsning av sameie (2 x r) = kr 1.720,-

Gjennomføring av tvangsoppløsning av sameie (9 x r) = 7.740,-

I enkelte tilfeller betales dessuten tillegg, se rettsgebyrloven § 14.
_____________________________________________________________________

SKIFTE- OG KONKURSBEHANDLING m.v:

Proklama
(4 x r) = kr 3.440,-
Dødsbo, felleseiebo, konkursbo (25 x r) = 21.500,-
Ved begjæring kreves forskuddsinnbetalt kr 20.000,- i døds- og fellesbo
Konkursbo (50 x r) = 43.000,- forskudd ved private rekvirenter

- hvis konkursbehandlingen innstilles (12,5 x r) = kr 10.750,-
- hvis konkurssaken heves (3 x r) = kr 2.580,-

Forberedende rettsmøte (2 x r) = kr 1.720,-
Gjeldsforhandlingsboer (5 x r) = kr 4.300,- _____________________________________________________________________

Anke over beslutninger og kjennelser (6 x r) = kr 5160,-
Anke over dom (som fremmes) (24 x r) = 20.640,-
_____________________________________________________________________

Gebyrer og sideutgifter som ikke dekkes av gebyret, betales forskuddsvis såfremt ikke annet er bestemt.

(Denne listen er ikke fullstendig - nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse.)