Postboks 338
Prins Christian Augustsplass 5
1530 Moss
Telefon 69 20 18 00 - Telefax 69 20 18 01


KONKURS HOS ARBEIDSGIVER


Hva er konkurs ?

Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet med konkursen er å sørge for en riktig fordeling av midlene mellom kreditorene.

Som hovedregel vil du som ansatt få dekket lønnen din fullt ut. Gjennom lønnsgarantiordningen har staten garantert for lønn og feriepenger dersom arbeidsgiveren din ikke er i stand til å betale.

Hva skjer med bedriften under konkursbehandlingen ?

Konkursåpning hos arbeidsgiveren din kan få tre forskjellige konsekvenser for den videre driften. Enten kan virksomheten opphøre umiddelbart, eller den kan fortsette en periode og avvikles, eller den kan overdras og fortsette med en ny eier.

Mens konkursbehandlingen pågår, kalles bedriften for et konkursbo.

Når arbeidsgiveren din går konkurs, oppnevner skifteretten er bobestyrer (en advokat). Bobestyreren overtar ledelsen av bedriften og er den du skal forholde deg til. Den gamle ledelsen av bedriften blir satt på sidelinjen.

Lønnskravenes stilling i konkurs

Hvis lønnskravet ditt ikke er for gammelt, skal det dekkes før andre krav mot arbeidsgiveren.

Lønnskravet må ikke være for gammelt

Lønningsdagen må ikke ligge lenger tilbake enn 3 måneder før "fristdagen". Som hovedregel er fristdagen den dagen konkursbegjæringen innkom til skifteretten.

Også eldre lønnskrav kan være fortrinnsberettiget hvis du har arbeidet raskt og målbevisst for å få det dekket. Reglene om dette er vanskelige, men bobestyreren skal rettlede og hjelpe deg. Fortrinnsretten er begrenset til lønn for totalt 6 måneder.

Renter av lønnskrav er også fortrinnsberettiget. Det samme er rimelige utgifter du har hatt til advokat eller andre medhjelpere i forsøk på å få inn lønnen.


Lønn i oppsigelsestiden

Du får også fortrinnsrett for lønn i vanlig oppsigelsestid. Vanlig oppsigelsestid er det som følger av lov eller tariffavtale. Har du en avtale om lenger oppsigelsestid, blir ikke lønnen i den lengre perioden fortrinnsberettiget.

Det skal gjøres fradrag for andre inntekter du har i oppsigelsestiden.


Feriepenger

Opptjente feriepenger skal utbetales under konkursbehandlingen - selv om du ellers ikke ville hatt krav på feriepengene før til neste år. Feriepenger som er opptjent de siste 24 månedene før fristdagen er fortrinnsberettiget. For feriepenger er fortrinnsretten begrenset til totalt 30 måneder.


Ikke alle lønnskrav er fortrinnsberettiget

Fortrinnsretten gjelder for arbeidstakere, og ikke for krav frie oppdragstakere eller næringsdrivende har mot konkursboet.

Er du daglig leder er ikke kravet på lønn og feriepenger fortrinnsberettiget. Det samme gjelder for nærstående til den daglige lederen.


Den statlige lønnsgarantiordningen

For å ivareta sosiale hensyn har staten garantert for lønnskrav ved konkurs. Ordningen administreres av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Spørsmål om ordningen rettes til Direktoratet for Arbeidstilsynet, Lønnsgarantiseksjonen, Postboks 8013 Dep., 0030 Oslo, telefon 22 95 70 00.


Hvilke krav dekkes under lønnsgarantiordningen ?

Spørsmål om ordningen rettes til Direktoratet for Arbeidstilsynet, Lønnsgarantiseksjonen, telefon 22 95 70 00 eller bruk internett http://www.arbeidstilsynet.no/info/tema/lgaranti.html


Hvordan skal kravet fremsettes ?

Du skal melde lønnskravet og feriepengekravet ditt til bobestyreren på et skjema du får fra vedkommende. Bobestyrer hjelper deg å fylle ut skjemaet, og tar seg av den videre behandlingen av kravet overfor boet og overfor lønnsgarantiordningen. Hvis kravet ditt ikke godtas, skal du få beskjed.


Du må melde deg som arbeidssøker hos arbeidsformidlingen

For lønn i oppsigelsestiden skal det gjøres fradrag for andre inntekter. Du må regne med at bobestyrer vil avkreve deg en erklæring om hvilke inntekter du har hatt. Bobestyrer vil ikke sende inn nye lønnskrav for deg før du sender inn erklæringen.


Midler til livsopphold mens behandlingen av lønnskravet pågår

Inntil du får annet inntektsgivende arbeid eller mottar utbetalinger fra konkursboet eller lønnsgarantiordningen må du benytte deg av de allminnelige trygde- og sosialordningene. Ved behov vil du kunne kreve sosialstønad. Du vil også kunne ha krav på dagpenger under arbeidsledighet.

Hva skjer med arbeidet ditt ?

Selve konkursåpningen innebærer ikke at arbeidsavtalen din opphører. Konkursboet kan velge å fortsette (tre inn i) arbeidsavtalen eller ikke. Du kan ikke uten videre gå hjem som følge av konkursen før boet har tatt stilling til dette. Men du kan selv si opp med vanlig oppsigelsestid.

Du kan kreve at boet meget raskt tar stilling til om boet vil fortsette arbeidsavtalen din eller ikke.

God folkeskikk tilsier at de ansatte bistår bobestyreren i en "rydde og feie"-periode på ca. 2-3 dager. Lønn vil i disse tilfeller normalt bli dekket av lønnsgarantiordningen.


1. Boet trer ikke inn i avtalen

Selv om boet ikke trer inn i arbeidsavtalen kan boet inngå en ny arbeidsavtale med deg. Denne vil ofte være av midlertidig karakter. F.eks kan boet inngå en ny arbeidsavtale for opprydning utover "rydde og feie"-perioden, salg av varelageret, bistand til ajourføring av regnskaper e.l. Du skal ha lønn av boet for alt arbeid du blir pålagt å utføre.


2. Boet velger å tre inn i avtalen

Hvis boet trer inn i arbeidsavtalen fortsetter arbeidsforholdet som før med konkursboet som arbeidsgiver. Du kan si opp stillingen, men er bundet i vanlig oppsigelsestid. Inntil oppsigelsestiden er utløpt har du plikt til å stå til disposisjon for boet.


Hva skjer med arbeidet ditt hvis virksomheten overdras ?

Hvis selve virksomheten er solgt fra din gamle arbeidsgiver til en ny eier før konkursåpning, verner arbeidsmiljøloven deg mot usaklig oppsigelse. Du har krav på å fortsette jobben din hos de nye eierne av virksomheten. Ved overdragelse før konkursåpningen mister du retten til å få dekket lønns- og feriepengekravet i konkursboet gjennom lønnsgarantiordningen. De nye eierne blir til gjengjeld solidarisk ansvarlig med konkursboet for å dekke kravet ditt. Klarer ikke de nye eierne å dekke kravene kan det bli en ny konkurs - og da vil lønnsgarantiordningen dekke kravet.

Konkursboet kan selge virksomheten til en ny eier etter konkursåpningen. Da har du også fortrinnsrett til ansettelse hos de nye eierne av virksomheten. Blir det ikke like mange arbeidsplasser i den nye som i den gamle virksomheten, er reglene om utvelgelse annerledes ved konkurs enn ellers.


Representasjon i bostyret og på skiftesamlinger

Etter konkursåpningen vil alle som har krav mot bedriften bli innkalt til et møte i skifteretten (skiftesamling). Innkallingen kunngjøres i avisen. På denne skiftesamlingen har du som arbeidstaker rett til å møte, men du har ikke plikt til å møte.

Hvis et flertall av de ansatte krever det, skal skifteretten normalt oppnevne en representant for de ansatte til kreditorutvalget. Det samme gjelder hvis kravet fremsettes av en eller flere fagforeninger som til sammen organiserer et flertall av de ansatte.

Ønsker og krav om at de ansatte skal være med i kreditorutvalget må du fremsette overfor skifteretten.


Dine plikter overfor bobestyreren

Du bør hjelpe bobestyrer med opplysninger om bedriften og bedriftens eiendeler.

Du bør også hjelpe til med å sørge for at boets eiendeler ikke kommer bort. Dersom du har verktøy, arbeidsredskaper, EDB-utstyr, mobiltelefon e.l. som tilhører bedriften hjemme hos deg selv, har du plikt til å opplyse om dette, og utlevere tingene til bobestyrer.

Det er straffbart å unndra eiendeler som tilhører bedriften fra bobehandlingen. Det er også straffbart å medvirke til at eiendeler som tilhører bedriften unndras fra bobehandlingen.

  • Denne informasjon er basert på en orientering til ansatte i virksomheter som går konkurs, utgitt av Konkursrådet desember 1996.
  •