Postboks 338
Prins Christian Augustsplass 5
1530 Moss
Telefon 69 20 18 00 - Telefax 69 20 18 01


NAMSAKER

Saker for tingretten og namsmannen

Tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring skal skje gjennom namsmyndigheten. Namsmyndighet er tingretten og namsmannen.

Moss tingrett er tingrett i sin rettskrets, som omfatter Moss by samt kommunene Rygge, Råde og Våler.

Tingretten behandler de saker som loven legger til tingretten, klager over namsmannens avgjørelser og handlemåte, og dessuten saker som tingretten av særlige grunner beslutter å overta fra namsmannen. Dette kan være fordi saken gjelder store verdier, vanskelige rettsspørsmål, eller at namsmannen må anses inhabil.

Namssaker er klagesaker, begjæring om midlertidig forføyning, eller saker som kommer for retten som følge av økonomiske vanskeligheter eller mislighold.

Av tvangsfullbyrdelser loven pålegger tingretten å utføre kan nevnes:

- om begjæring om tvangssalg av fast eiendom og leiligheter, utkastelser, tvangsdekning i løsøre, verdipapirer eller pengekrav m.m. skal tas til følge

- om midlertidig forføyning skal iverksettes.

- om *arrest i diverse gjenstander eller formuesgoder, f.eks. hus eller skip, skal benyttes.

- tvangssaker hvor grunnlaget er et utenlandsk tvangsgrunnlag.


*Arrest vil si at man fratar eier retten til å forføye/bestemme over gjenstanden /formuesgodet /bankkontoen inntil saken mot han er avgjort.

Arrest besluttes i de tilfeller når skyldnerens adferd gir grunn til å frykte for at tvangsfullbyrdelse av krav ellers enten kan bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort.

Det er tingretten som tar beslutning om hva som skal skje. Beslutningen oversendes lensmannen/underfogden som gjennomfører tvangsbeslutningen.

Når det gjelder tvangssalg av fast eiendom eller leilighet, oppnevner tingretten en av byens eiendomsmeglere til å gjennomføre dette.

Dersom en part er misfornøyd med tingrettens avgjørelser, kan det nyttes rettsmidler som: Anke, kjæremål, og i visse tilfelle gjenopptakelse.


NAMSMANNEN

I lensmannsdistriktene -  Rygge, Råde og Våler - er det lensmannen som er namsmann. I andre distrikt - f.eks. i byer som Moss - er det  namsmann.

Under namsmannen hører de saker som loven legger til namsmannen, som f.eks. forkynnelser, gjeldsordningssaker, utleggsforretninger og dessuten de saker om gjennomføring som namsretten pålegger namsmannen etter loven. Dette kan være gjennomføring av fravikelse/utkastelse, besørge underhåndssalg av løsøre, verdipapirer, arrest, midlertidig forføyninger, besørge utleveringsforretninger m.m.

Namsmannen plikter etter anmodning å bistå tingretten i forhold som gjelder tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring.